کیورینگ بتن       NSH-AC 810

کیورینگ بتن NSH-AC 810

این محصول ترکیبی از مواد اولیه پلیمری و رزین ویژه است که به صورت اسپری بر روی سطح بتن پاشیده می شود که مانع از ایجاد ترک و از دست رفتن آب بتن از سطح آن گردیده و بتنی مقاوم و صاف و بدون ترک و شکافهای سطحی ایجاد می کند و در برابر تابش نور خورشید محافظت می کند.

خواص و اثرات:

  • عدم از دست رفتن آب بتن در سطوح گسترده بتن ریزی شده
  • افزایش مقاومت نهایی بتن
  • جلوگیری از ایجاد ترک و شکافهای سطحی بر روی بتن
  • عدم نیاز به آب پاشی و مرطوب نگه داشتن بتن

موارد کاربرد:

  • سطوح گسترده بتن ریزی مثل کانالهای آب و فرودگاهها و سالنها
  • بتن ریزی در مناطق گرم و خشک که فواریت آب بتن زیاد است.
  • بتن ریزی در مناطق بادخیز

روش مصرف:

انجام عملیات پاشش به صورت اسپری بر سطح بتن بعد از عملیات بتن ریزی می باشد.

مقدار مصرف:

مقدار مصرفی بسته به مقدار سطح بتن ریزی شده رطوبت و دمای محیطو میزان وزش باد و مصرف پاشش آن به مقدار مناسب جهت پوشش سطح می باشد.

درصد مصرف:

بسته به دمای محیط تقریباً 1لیتر برای 5متر مربع