ژل میکروسیلیکا

ژل میکروسیلیکا

به عنوان افزودنی معدنی با خواص پوزولانی ويژه براي تولید بتن با مقاومت زياد، دوام و كارايی بیشتر و نفوذ پذيري كمتر تا حد 20 برابر كمتر از بتن معمولی به كار می رود. اين محصول موجب افزايش مقاومت در برابر محلول هاي شیمیايی، به خصوص يون هاي كلر و كاهش شدت خوردگی بتن هاي مسلح می شود.

با استانداردهاي زير مطابقت دارد:

                                                                                                                                ASTMC 1240

خواص و اثرات:

 •  افزايش مقاومت فشاري، خمشی، كششی و سايشی
 •  افزايش اسلامپ
 •  افزايش دوام در برابر سیكل هاي ذوب و يخبندان
 •  افزايش دوام در محیط هاي با درجه حرارت زياد
 •  افزايش دوام در حضور نمك هاي يخ زدا
 •  كاهش نفوذ پذيري بتن
 • كاهش مصرف سیمان و حرارت هیدارتاسیون
 •  كاهش خزش و انقباض ناشی از خشك شدن
 •  كاهش واكنش مخرب قلیايی ها با سنگدانه
 •  كاهش كربناسیون و انقباض حاصل از آن
 •  كاهش اثرات عوامل شیمیايی مخرب
 •  كاهش شدت خوردگی آرماتورها
 •  افزايش مقاومت الكتريكی بتن
 •  كاهش نفوذ عوامل مخرب نظیر كلر و هیدروكسید
 •  افزايش چسبندگی بین آرماتور و بتن
 •  كاهش درزهاي حاصل از انقباض
 •  كاهش حجم، وزن و هزينه سازه و افزايش دوام و عمر سازه
 •  افزايش مدول االستیسیته و واكنش پوزولانی سريع
 •  كاهش آب انداختگی و بهبود قابلیت پمپاژ

موارد كاربرد :

 • تهیه بتن با مقاومت فشاري، كششی، خمشی و سايشی بالا
 •  تولید بتن مقاوم و با دوام در برابر محلول هاي شیمیايی به ويژه سولفات و كلر
 •  تولید بتن با مقاومت زياد و دوام بیشتر در سازه هاي آبی و غیر آبی خاصه در مناطق جنوبی كشور
 • HPC  تهیه بتن مقاوم در برابر خوردگی
 •  تولید بتن با نفوذ پذيري كمتر

ميزان مصرف:

بسته به نوع بتن، اسلامپ و مقاومت فشاري مورد نیاز، میزان مصرف از طريق آزمايشهاي كارگاهی مشخص می شود. اما اين میزان حدود 3 الی 0.1 درصد وزن سیمان تغییر می كند.

روش مصرف:

 می توان به 3 صورت به بتن اضافه نمود:

 •  در آب اختلاط بتن حل نموده و سپس به اجزاء خشك اضافه گردد.
 •  پس از اختلاط كامل تمام اجزاء بتن اضافه گردد.

توجه: همواره در زمان مصرف از نسبت آب به سیمان به میزان 12 الی 30 درصد كاسته شود و نسبت c/w در محدوده  35% الی 40% لحاظ می گردد.

وزن مخصوص:1/45g/cm'گرم بر سانتی مترمربع

یون كلر: ندارد 

  شرايط نگهداري:

در محل خشك و سرپوشیده  

مدت نگهداري: شش ماه در بسته بندي اولیه

بسته بندي: سطل 03 و 33 كیلوگرمی