ضدیخ بتن

ضدیخ بتن

ضدیخ بتن

ضدیخ بتن برای جلوگیری از یخ زدن بتن در دمای کم و مناطق سردسیر مورد استفاده قرار می گیردکه با افزایش سرعت هیدراسیون و و کاهش نقطه انجماد بتن باعث تسریع در فرآیند گیرش و سخت شدن اولیه بتن می شود و تـرکیبى از مـواد معدنى و آلـى بر پایه نیتروژنی می باشد که موجب حفاظت و بهبود نگهداری بتن می شود . قابل ذکر می باشد با وجود استفاده از  ضدیخ بتن درهنگام بتن ریزی در هوای سرد، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و آیین نامه ای نباید فراموش شود.