واتر پروف بتن مایعNSH-WP150

واتر پروف بتن مایعNSH-WP150

این محصول جهت آب بندی و نفوذ ناپذیر نمودن ملات ها و بتن های ساخته شده استفاده  می شود.

 

خواص و اثرات:

  • نفوذ ناپذیر کردن بتن نسبت به یونهای کلر و سولفات و یونی های مخرب
  • جلوگیری از نفوذ آب به داخل بتن 
  • افزایش مقاومت بتن

موارد کاربرد:

  • جهت بتن ریزی نفوذ ناپذیر برای اجرای بتن و سدها و تونل اه و کانال های آب 
  • آب بند نمودن قطعات پیش ساخته

مقدارمصرف:

بسته به نوع و مقدار نفوذ ناپذیری ملات های بنایی 1/5% تا 2% وزن سیمان.

روش مصرف:

این محصول در گالن های 20LIT بسته بندی می شود و به صورتهای زیر مصرف می گردد:

  • اختلاط با آب مصرفی بتن و افزودن به اجزای خشک بتن
  • اختلاط به مخلوط آماده بتن در مرحله بتن ریزی

به نسبت مصرف واتر پروف می بایست از آب داخل سیمان کاست.